Zapytanie ofertowe nr 1/2018

chmurka chmurka chmurka

„Rozwój opieki żłobkowej szansą dla wszechstronnego rozwoju dzieci, a także utrzymania zatrudnienia i budowa karier ich rodziców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 10 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Beata Goranczewska BG Doradztwo, ul. Wolności 65, 45-920 Opole (zwana dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Rozwój opieki żłobkowej szansą dla wszechstronnego rozwoju dzieci, a także utrzymania zatrudnienia i budowa karier ich rodziców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 10 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

I. Zamawiający

Beata Goranczewska BG Doradztwo,
ul. Wolności 65, 45-920 Opole

Adres do korespondencji:
ul. Jańskiego 3 46-081 Dobrzeń Wielki
tel.: +48696498419
NIP: 7521182065
e-mail: beata_382@o2.pl
strona internetowa: http://www.napolance.eu/
strona internetowa projektu: http://www.napolance.eu/projekt

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.: „Sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych pozwoleń, przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego na żłobek”. W wyniku realizacji inwestycji, polegającej na przebudowie z rozbudową budynku mieszkalnego na żłobek wraz z jego wyposażeniem, powstanie nowa placówka żłobkowa dla dzieci do lat 3. Liczba dzieci w placówce żłobkowej wyniesie 20.

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania ofertowego (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) znajdują się poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2018
  2. Załącznik nr 1. - Formularz ofertowy Wykonawcy
  3. Załącznik nr 2. – Program Funkcjonalno-użytkowy
  4. Załącznik nr 3. – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  5. Załącznik nr 4. – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapraszamy do składania ofert!

fundusze europejskie