Cennik oraz dofinansowanie

chmurka chmurka chmurka

Cennik

Czesne

650 Pln/m-c

Miesięczna opłata stała – czesne za pobyt Dziecka zameldowanego w mieście Opolu w roku 2020 wynosi 650,00 zł.

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł na dziecko objęte opieką w żłobku, którego przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych zamieszkuje na terenie Miasta Opola.

Informujemy, że ze względu na fakt złożenia  przez Żłobek „Na Polance” wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Maluch +” 2020 powyższa kwota czesnego może zostać pomniejszona o kwotę dofinansowania. Wysokość dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Wyżywienie

11 Pln/dzień

Stawka żywieniowa wynosi 11 zł dziennie i pobierana jest ryczałtowo.

Termin płatności

do 5 każdego miesiąca

Opłaty należy przekazywać „z góry” w terminie do 5–go dnia każdego rozpoczynającego się miesiąca na konto 05 12405178 1111 0010 7566 1934

Logo programu Maluch+

Program Maluch+

Uprzejmie informujemy, że Żłobek „Na Polance” wystąpił o dofinansowanie z Programu „Maluch +” 2020 r., finansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


Opole

Dotacja Miasta Opola

Miasto Opole udziela dotacji do pobytu Dziecka w Żłobku w wysokości 650 zł miesięcznie. Szczegółowe zasady określone są Uchwałą Rady Miasta: Uchwała Nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola

fundusze europejskie